ARTIKEL 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

1.1.  Lelywonderland® de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Lelywonderland® mede  handelend onder de namen:

Farid’s kookkunsten®, Het Verheven Pad®,  SinterklaasLely®

 

1.2.  Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die via de Website en of Facebook pagina Farid's kookkunsten® bij Lelywonderland® een bestelling / bezoek verzoek plaatst;

1.3. Overeenkomst: de Overeenkomst op afstand tussen Lelywonderland® en de Klant;

1.4. Product: het Product / bezoek dat via de Website of Facebook verkocht wordt;

1.5. Website: de website www.lelywonderland.nl:

 

ARTIKEL 2. Algemeen

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die via de Website en Facebook tussen Lelywonderland® en de Klant tot stand komen.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Lelywonderland® vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien Lelywonderland® niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Lelywonderland® in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op de Website op een zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden door de Klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de Klant zullen deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

2.6. Lelywonderland® heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn ook op lopende Overeenkomsten van toepassing indien de Klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de aangepaste versie van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 3. Het aanbod

 

3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.

3.4 Lelywonderland® is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de Website.

3.5. Het assortiment dat op de Website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

3.6. Het aanbod van Lelywonderland® geldt zolang de voorraad strekt.

3.7. De Producten worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 

ARTIKEL 4. Bestelling plaatsen via de website en Facebook

 

4.1. Om een bestelling via Facebook Farid’s kookkunsten te kunnen plaatsen, dient de klant lid te worden op deze Facebook pagina.

 

4.2. Nadat de Klant via Facebook lid is geworden, ontvangt de Klant via Facebook een bevestiging.

4.3. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de bestelprocedure via de Website en of Facebook heeft doorlopen.

4.4. Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, laat Lelywonderland® de Klant via de website zien dat alles in goede ontvangst bij ons terecht is gekomen. Lelywonderland zal dan zo snel mogelijk overgaan tot mail contact en indien gewenst telefonisch contact. Indien de Klant na 5 werkdagen geen mail van ons heeft ontvangen, dan dient de Klant contact op te nemen via het contactformulier bij de link contact op de website.

 

 4.5. De bestelling kan pas via de Website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5. Afspraak op locatie

 

5.1 Bij afspraken op locatie van SinterklaasLely® dient de temperatuur van de woning onder de 19 graden te zijn, i.v.m ons schmink, lijm baard/snor en warme pakken.

 

ARTIKEL 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 

6.1. Lelywonderland® heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

 

ARTIKEL 7. Prijzen

 

7.1. De op de Website vermelde prijzen voor de Producten zijn in euro’s en inclusief btw.

7.2. Lelywonderland® heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

7.3. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief eventuele benzinekosten.

7.4. De hoogte van de eventuele benzinekosten wordt per mail na de bestelling aan de klant kenbaar gemaakt.

De klant heeft dan het recht om akkoord of niet akkoord te gaan.

 

ARTIKEL 8. Ontbindingsrecht

 

8.1. De Klant heeft het recht gedurende 48 uur voor de afspraak zonder opgave van redenen te ontbinden. Via de mail. Na 48 uur word het totale bedrag in rekening gebracht. 

 

Artikel 9. Betalingen

 

9.1. De Klant kan tijdens de afspraak contant betalen. Bij Farid’s kookkunsten®is de mogelijkheid er om gebruik te maken van  tikkie.

 

9.2. Lelywonderland® zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen ten aanzien van de elektronische betaling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lelywonderland® te melden.

 

ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid

 

10.1 Lelywonderland® kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;

enige daad of nalatigheid van de Klant.

10.2. Lelywonderland® is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Website wegens onderhoud of anderszins.

10.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Lelywonderland® is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

10.4 Lelywonderland® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lelywonderland® is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van een bezoekadres of e-mailadres en Telefoonnummer.

10.5. Lelywonderland® is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

10.6. Indien Lelywonderland® aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lelywonderland® beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Lelywonderland® gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Lelywonderland® beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Lelywonderland® of haar ondergeschikten.

 

ARTIKEL 11. Overmacht

 

11.1 Lelywonderland® is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Lelywonderland® liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, volledige en/of vertraagde afspraken van Lelywonderland®; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de Overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de Overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden.

11.2. Indien Lelywonderland® weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling / afspraak (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Lelywonderland® de Klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail of telefonisch op de hoogte.

 

ARTIKEL 12. Geheimhouding

 

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

12.2. Lelywonderland® verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. De privacy statement van Lelywonderland® staat op de Website zie www.lelywonderland.nl.

12.3. Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede uit andere Nederlandse of internationale wetgeving op het gebied van privacy.

 

ARTIKEL 13. Intellectuele eigendomsrechten

 

13.1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Lelywonderland®, mag de Klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en dergelijke die hij via de Website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

13.2. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de door Lelywonderland® geleverde Producten, blijven te allen tijde bij Lelywonderland® of haar licentiegevers berusten. Het is de Klant enkel toegestaan de geleverde Producten voor privé gebruik aan te wenden.

13.3. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Lelywonderland® of van haar licentiegevers te allen tijde te respecteren.

13.4. Intellectuele eigendomsrechten worden nimmer aan de Klant overgedragen.

 

ARTIKEL 14. Beveiliging en internet

 

14.1. Lelywonderland® zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Klant via de Website ingevoerde gegevens.

 

ARTIKEL 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

15.1. Op elke Overeenkomst tussen Lelywonderland® en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

 

15.2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en Lelywonderland® worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Lelywonderland® is gelegen. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat Lelywonderland® zich schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.